24/09/2015

Employment law Summer festival series N°8

Naar aanleiding van de Waalse Feesten (« Fêtes de Wallonie ») doet Wal-Event, de vennootschap die instaat voor de organisatie van de festiviteiten in Namen, een beroep op de expertise van Jean-Luc om als persverantwoordelijke de communicatiecampagne rond het event te leiden. Mag Jean-Luc zijn diensten leveren als zelfstandige? Loopt hij daarbij een sociaal- en fiscaalrechtelijk risico?

De kwalificatie van de arbeidsrelatie (als werknemer of zelfstandige) hangt af van de concrete uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereenkomst op basis van algemene criteria die wettelijk zijn vastgelegd en beoordeeld worden door de rechter :

• De kwalificatie die door de partijen wordt gegeven aan de overeenkomst,
• De mogelijkheid om onderworpen te zijn aan hiërarchisch gezag,
• De vrijheid om de inhoud van het werk te organiseren en
• De vrijheid om de arbeidstijd te regelen. De arbeidsrelatie zal pas geherkwalificeerd kunnen worden door een rechter indien de concrete uitvoering van de arbeidsrelatie onverenigbaar is met deze criteria.

Jean-Luc zou zijn opdracht kunnen uitvoeren in het kader van een zelfstandige samenwerking als hij in de feiten daadwerkelijk de vrijheid heeft om zijn werk te organiseren zonder dat Wal-Event daarbij hiërarchisch gezag kan uitoefenen op hem. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als Jean-Luc niet volgens een vast werkrooster moet werken en als hij zelf alleen bepaalt hoe hij zijn werk en zijn functie als communicatieverantwoordelijke uitvoert. Als hij daarentegen strikte werkroosters moet naleven, de instructies van een hiërarchische overste moet volgen of hij algemeen gesteld geen enkele autonomie heeft in het regelen van zijn werk, zou de arbeidsrelatie eventueel geherkwalificeerd kunnen worden door een rechter.

In geval van herkwalificatie zal de administratie werkgeversbijdragen (+-35%) en werknemersbijdragen (13,07%) kunnen vorderen van Wal-Event. Het is belangrijk erop te wijzen dat het bestaan van een managementvennootschap op zich niet voldoende is om noodzakelijkerwijze de zelfstandige samenwerking tussen de partijen te bewijzen. Bijgevolg kan dezelfde factuele analyse van de zelfstandigheid van de medewerker toegepast worden indien deze zijn diensten levert via een managementvennootschap.

********************

A l’occasion des Fêtes de Wallonie, la société en charge de l’organisation des festivités à Namur, Wal-Event, fait appel à l’expertise de Jean-Luc en tant qu’attaché de presse, afin de diriger la campagne de communication autour de l’évènement. Jean-Luc peut-il fournir ses services en qualité d’indépendant ? Court-il un risque social et fiscal ?

La qualification de la relation de travail (salariée ou indépendante) dépend des modalités d’exécution concrètes du contrat de travail, au regard de critères généraux fixés par la loi et appréciés par le juge :
• La qualification du contrat donnée par les parties
• La possibilité d’être soumis  à un pouvoir hiérarchique
• La liberté d’organiser le contenu du travail et
• La liberté d’organiser le temps de travail. Ce n’est que lorsque l’exécution concrète de la relation de travail est incompatible avec ces critères que la relation de travail pourra être requalifiée par un juge
La mission dévolue à Jean-Luc pourrait être effectuée dans le cadre d’une relation indépendante si dans les faits il dispose de la liberté d’organiser son travail sans qu’il ne soit possible pour Wal-Event d’exercer sur lui un pouvoir d’autorité hiérarchique. Tel peut  par exemple être le cas si Jean-Luc n’est pas tenu de respecter un horaire de travail et qu’il contrôle seul la manière dont il effectue son travail et son rôle de responsable de la communication. Si en revanche il est tenu à des horaires stricts, qu’il doit suivre les instructions d’un supérieur hiérarchique ou qu’il n’a, de manière générale, aucune autonomie dans la gestion de son travail, la relation de travail pourra le cas échéant être requalifiée par un juge.

En cas de requalification, les cotisations sociales, patronales (+-35%) et personnelles (13,07%) pourront alors être réclamés par l’administration à charge de Wal-Event. Il est important de noter qu’en soi, l’existence d’une société de management n’est pas un élément qui prouve nécessairement l’indépendance des parties. Dès lors, la même analyse factuelle de l’indépendance du collaborateur pourrait s’appliquer si celui-ci fournit ses services par le biais d’une société « de management ».