30/06/2015

Employment law: Summer festival series N°2

Moest Lenny Kravitz voor zijn optreden op Rock Werchter een arbeidskaart aanvragen en aangegeven zijn bij LIMOSA?

Om wettig te kunnen werken in België, moeten werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte in principe over een arbeidskaart beschikken. Zelfstandigen -waartoe Lenny Kravitz wellicht behoort van buiten diezelfde zone dienen dan weer een beroepskaart te hebben.

Een aantal categorieën zijn hier echter van vrijgesteld, zoals artiesten met zogenaamde internationale faam, buitenlandse journalisten, topsporters, handelsvertegenwoordigers die klanten in België komen bezoeken, zakenmensen die congressen of vergaderingen in België komen bijwonen, etc. Indien zij niet langer dan 3 maanden in België verblijven, hoeven zij geen arbeidskaart respectievelijk beroepskaart te hebben. Zo zal de buitenlandse CEO van uw bedrijf die naar België komt om cijfers toe te lichten of klanten te bezoeken gedurende enkele dagen of weken, geen arbeidskaart of beroepskaart nodig hebben. Gelet op de korte duur van een festival zoals Rock Werchter, was dit ook voor Lenny Kravitz niet nodig.

Naast de verplichting tot een arbeidskaart of beroepskaart, geldt voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen in principe ook de LIMOSA-verplichting, waarbij hun tewerkstelling in België gemeld dient te worden bij de RSZ (werknemers) of de RSVZ (zelfstandigen).

Ook wat LIMOSA betreft, zijn er een aantal vrijgestelde categorieën, zoals artiesten, werknemers die internationaal transport doen, werknemers of zelfstandigen die wetenschappelijke congressen of vergaderingen komen bijwonen, sporters, zelfstandige zakenlui, wetenschappers, overheidspersoneel, diplomaten etc.

Voor elk type activiteit is een duur voorzien waarbinnen een LIMOSA-melding niet vereist is. Zo zijn zelfstandige werklieden vrijgesteld van de verplichting zolang ze niet meer dan 5 dagen per maand in België verblijven. Artiesten moeten dan weer niet aangemeld worden op voorwaarde dat zij niet langer dan 21 dagen per kwartaal in België vertoeven. Voor zover Lenny Kravitz zijn optreden op Rock Werchter niet koppelt aan een uitgebreide reis door België, diende hij dus evenmin te voldoen aan de LIMOSA-melding.

***************************

Lenny Kravitz devait-il demander un permis de travail et faire une déclaration LIMOSA pour son concert au festival Rock Werchter?

Pour travailler légalement en Belgique, les travailleurs ressortissants d’un pays hors de l’Espace Economique Européen  doivent en principe disposer d’un permis de travail. Les indépendants – comme l’est sans doute Lenny Kravitz – ne provenant pas de cette espace doivent disposer d’une carte professionnelle.

Certaines catégories de travailleurs en sont toutefois dispensées, tels que les artistes de renommée internationale, les journalistes étrangers, les sportifs de haut niveau, les représentants de commerce qui visitent des clients en Belgique, les hommes d’affaires qui viennent assister à des congrès ou réunions en Belgique, etc… S’ils ne séjournent pas plus de 3 mois en Belgique, ils ne doivent pas obtenir de permis de travail ou de carte professionnelle. Le CEO étranger de votre entreprise qui vient en Belgique pour examiner les chiffres ou visiter des clients pendant quelques jours ou semaines, ne doit donc pas avoir de permis de travail ou de carte professionnelle. En raison de la courte durée d’un festival comme celui de Rock Werchter, ce n’était pas non plus nécessaire pour Lenny Kravitz.

Outre l’obligation d’obtenir un permis de travail ou une carte professionnelle, il existe en principe également une obligation LIMOSA pour les travailleurs et indépendants étrangers, selon laquelle ils doivent signaler leur occupation en Belgique auprès de l’ONSS (travailleurs) ou de l’INASTI (indépendants).

A cet égard également, certaines catégories de travailleurs sont dispensées de cette obligation, comme les artistes, les travailleurs exerçant des activités de transport international, les travailleurs ou indépendants qui viennent assister à des congrès ou réunions scientifiques, les sportifs, les hommes d’affaires indépendants, les scientifiques, les membres du personnel d’autorités publiques, les diplomates, etc.

Pour chaque type d’activité, une durée est prévue en-deçà de laquelle une déclaration LIMOSA n’est pas requise. L’homme d’affaires indépendant est ainsi dispensé de cette obligation pour autant qu’il ne séjourne pas plus de 5 jours par mois en Belgique. Les artistes ne doivent pas se déclarer à condition qu’ils ne séjournent pas plus de 21 jours par trimestre en Belgique. Pour autant que Lenny Kravitz n’ait pas prolongé son concert au Rock Werchter par un long voyage en Belgique, il n’a donc pas dû procéder à la déclaration LIMOSA.