26/11/2015

Newsflash Sociale verkiezingen nr° 3: Leidinggevend personeel / Élections sociales n° 3: Personnel de direction

sociale verkiezingen

Ilse, onze HR-manager in Ukkel, rapporteert aan de VP HR Europe, die rapporteert aan de President Europe. Is ze leidinggevende ? 

Als Ilse leidinggevende is, zal ze de werkgever vertegenwoordigen en kan ze bijgevolg geen lid van de personeelsafgevaardigde worden in het CPBW of de OR.   Onder het begrip leidinggevend personeel vallen limitatief de 2 hoogste hiërarchische niveaus :

  • de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden (niveau 1) ; en
  • de personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen (niveau 2).

Om de categorie leidinggevend personeel te definiëren, moet de notie onderneming uiteraard geïnterpreteerd worden als « technische bedrijfseenheid » (TBE). De bepaling van deze 2 niveaus is bijgevolg zeer feitelijk en in functie van de concrete taken van de verschillende personen in de TBE. Beslissingsmacht is daarbij een key factor.   In deze zaak zijn er 2 hypotheses :

  • Indien Ilse vanuit haar functie als HR-manager lid is van het management of wanneer alleen een site manager op een hoger niveau geplaatst staat op het organogram, maakt Ilse inderdaad deel uit van het leidinggevend personeel van de onderneming.
  • Indien de VP HR Europe en/of de President Europe daarentegen eveneens werkzaam zijn binnen de TBE te Ukkel, zou Ilse niet tot de eerste 2 niveaus behoren en bijgevolg niet beschouwd worden als lid van het leidinggevend personeel voor de sociale verkiezingen.

* * * * *

Notre HR-manager à Uccle, Ilse, rapporte au VP HR Europe, qui rapporte lui-même au Président Europe. Fait-elle partie du personnel de direction ?

Si Ilse fait partie du personnel de direction, elle représentera l’employeur et ne pourra donc pas être membre de la délégation du personnel au sein du CPPT ou du CE.

La notion de personnel de direction inclut limitativement les 2 plus hauts niveaux hiérarchiques de « l’entreprise » :

  • Les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise, qui ont par exemple le pouvoir de représenter et d’engager l’employeur (Niveau 1) ; et
  • Les membres du personnel directement subordonnés à ces dernières, lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière (Niveau 2).

Pour la détermination de cette catégorie, la notion d’entreprise fait référence à « l’unité technique d’exploitation » (UTE). La détermination de ces 2 niveaux est dès lors très factuelle et fonction des rôles effectifs des différentes personnes au sein de l’UTE. Le pouvoir de décision est à ce propos un élément clef.

Dans cette situation, il existe 2 hypothèses :

  • Si en raison de sa fonction de HR-manager, Ilse est membre du management ou que seulement un manager du site est situé à un niveau plus élevé dans l’organigramme, Ilse fait alors partie du personnel de direction de l’entreprise.
  • Si le VP HR Europe et/ou le Président Europe sont également présents sur l’UTE d’Uccle, Ilse pourrait alors ne pas appartenir aux deux premiers niveaux et ne serait dès lors pas considérée comme membre du personnel de direction.