05/07/2017

Belgium Employment & Benefits: Een zomer lang vragen over remuneratie – Case 1

Een aanvullend pensioen voor Lieve: met of zonder persoonlijke bijdrage?

Wanneer Lieve’s werkgever beslist om een aanvullend pensioen toe te kennen aan het personeel, zullen er enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden, o.m. of er al dan niet een persoonlijke bijdrage gevraagd zal worden van de werknemers.

De persoonlijke bijdrage wordt afgehouden van het nettoloon en geeft recht op een belastingvermindering van 30% van de betaalde bijdrage. Deze vermindering wordt reeds toegepast op de bedrijfsvoorheffing. Lieve geniet dus onmiddellijk een belastingvoordeel. Tevens wordt een pensioenkapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen belast tegen 10%.

Is een persoonlijke bijdrage nu voordeliger dan een hogere werkgeversbijdrage gecombineerd met de corresponderende verlaging van het (bruto) loon? It’s complicated. Het antwoord is o.m. afhankelijk van de hoogte van de loonsverlaging en de netto impact daarop alsook de uiteindelijke belasting verschuldigd op het opgebouwde pensioenkapitaal via werkgeversbijdragen.

Het gebruik van een persoonlijke bijdrage bepaalt ook het niveau van medezeggenschap: een pensioenplan dat geldt voor alle werknemers van de vennootschap en voorziet in een persoonlijke bijdrage kan enkel ingevoerd (en gewijzigd) worden door een CAO of door een wijziging van het arbeidsreglement wanneer er geen overlegorganen zijn binnen de onderneming.

Download hier een kopie van de brochure “6 vragen over remuneratie” of bekijk de brochure hier.