Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website wordt geregeld door de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Wanneer u de website gebruikt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden en ermee akkoord te gaan.

Juridische informatie

Loyens & Loeff heeft in België de vorm aangenomen van een burgerlijke  vennootschap met handelsvorm Loyens & Loeff CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, België. RPR Brussel 0821.233.870 – IBAN: BE83 7350 2462 1315 – BIC: KREDBEBB.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens verdere beperkingen, is de aansprakelijkheid van Loyens & Loeff en haar advocaten beperkt tot het bedrag betaald onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Inhoud van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag in geen geval worden beschouwd als juridisch advies.

De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen weer. Onze advocaten zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.

Relatie advocaat-cliënt

Het verzenden en/of ontvangen van informatie via deze website, heeft niet als gevolg dat u een cliënt van Loyens & Loeff bent of wordt.

Loyens & Loeff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van de site. Loyens & Loeff is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele online onderbrekingen van de site wegens technische storingen, virussen of enig ander element buiten de wil van Loyens & Loeff.

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Bovenstaande disclaimer wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil omtrent de website van Loyens & Loeff zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel.

Contact

Indien u meer informatie wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen via information@loyensloeff.com.