1. Vlaamse regering weigert schuldaftrek aan langstlevende in nalatenschap van eerststervende Op 14 juli jl. keurde de Vlaamse regering een wetswijziging goed die de aftrek in de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot van een schuld aan de langstlevende echtgenoot ingevolge een huwelijkscontract onmogelijk maakt voor de berekening van de erfbelasting. De Vlaamse regering is bevoegd voor de erfbelasting over nalatenschappen van inwoners van het Vlaams Gewest. Het voorstel is in principe niet van toepassing op nalatenschappen van inwoners van de…...

1. Flemish government rejects deduction of debt towards the surviving spouse in the estate of the predeceased spouse On 14 July 2017 the Flemish government approved a bill that makes the deduction of a debt to the surviving spouse in the estate of the predeceased spouse, in accordance with the marriage contract, impossible for the calculation of the inheritance tax. The Flemish government is responsible for the levying of inheritance tax over estates of residents of the Flemish region. In…...

Kernpunten Voorzie duidelijke modaliteiten inzake de uitoefening van opties. De gerealiseerde meerwaarde is in de regel onbelast. Voorzie een call optie om te voorkomen dat aandelen bij derden terechtkomen. ______________________________________________________ Na aanvaarding van de aangeboden aandelenopties is de volgende stap te weten hoe en wanneer de opties uitgeoefend kunnen worden. Het is daarbij raadzaam om bepaalde modaliteiten te voorzien. Zo kan u de uitoefenperiodes vastleggen in het plan. Dat verkleint in elk geval uw administratieve last. Beslissen de werknemers immers…...

Sticky post

An essential legal and tax programme for the food sector In 10 monthly classes you will receive in-depth and up-to-date knowledge of EU, Belgian, Dutch and Luxembourg food law as well as other legal and tax matters that impact the food sector. Each class will last half a day and will focus on the theoretical framework and its practical application. The programme is prepared and presented by members of the Loyens & Loeff Food & Beverages team as well as…...

Kernpunten Innovatieaftrek van toepassing sinds 1 juli 2016. Ruimer toepassingsgebied dan de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarom zeker te bekijken door iedere onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit. ______________________________________________________ Uw bedrijf heeft nooit toepassing gemaakt van de aftrek voor octrooi-inkomsten bij gebrek aan kwalificerende patenten. Uw bedrijf is echter wel eigenaar van andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten en software. Biedt de nieuwe innovatieaftrek mogelijkheden tot fiscale optimalisatie? Onder druk van de OESO werd de aftrek voor octrooi-inkomsten geschrapt en met ingang…...

Sticky post

Lieve gaat naar Nederland: eenvoudig implementeren van salary split Lieve moet regelmatig voor haar bedrijf naar Nederland. Waar moet ze op letten? Is Lieve minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden fysiek actief in Nederland, dan blijft België (als woonstaat) heffingsbevoegd over het totale inkomen. Dat loopt anders van zodra die 183 dagen grens is overschreden. In dat geval is Lieve in Nederland belastbaar op het deel van het inkomen dat betrekking heeft op de in Nederland…...

Sticky post

Zoals bericht in onze nieuwsbrief van 23 mei jl., heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 5 mei jl. bevestigd dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Hieruit volgt dat wie in België woont en een A.O.W.-uitkering geniet, in België enkel verzocht kan worden om belasting te betalen over de uitkering als over een pensioen, indien en in de mate dat…...

Sticky post

Zoals bericht in onze nieuwsbrief van 23 mei jl., heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 5 mei jl. bevestigd dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Hieruit volgt dat wie in België woont en een A.O.W.-uitkering geniet, in België enkel verzocht kan worden om belasting te betalen over de uitkering als over een pensioen, indien en in de mate dat…...

Kernpunten Hou reeds bij het design van uw website/app rekening met uw informatieverplichtingen. Informeer de consument voldoende over o.m. het herroepingsrecht. Vermijd zo een niet-afdwingbare overeenkomst of een verlengde herroepingstermijn. ______________________________________________________ NV Trapmasjien wil haar verkoop van fietsen extra stimuleren via e-commerce. Wanneer Trapmasjien via haar website of app haar fietsen verkoopt aan een consument dient zij de consument, vooraleer deze gebonden is, voldoende te informeren. De informatie die de consument moet krijgen, is te verdelen in drie categorieën:  informatie…...

Sticky post

Advocate General CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA recently rendered his opinion in the case ‘Champagne sorbet’ (case C-393/16). As expected, the AG confirmed that it is for the national courts to assess, on a case by case basis, if the use of a protected term (in this case, ‘Champagne’) in the name of a food product (in this case, a Champagne sorbet) was not unduly exploiting the reputation of the protected term, taking into account: the quantity of the ingredient covered by the protected…...