30/06/2015

Newsflash: Verhoging van de maximale nominale waarde van de maaltijdcheques van 7 naar 8 EUR / Augmentation de la valeur faciale maximale des titres-repas de 7 à 8 EUR

Employment Loyens & Loeff

Een nieuw Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB verhoogt de maximale nominale waarde van de maaltijdcheques van 7 naar 8 EUR.

Deze maatregel heeft als doel de werkgever toe te laten de waarde van zijn bijdrage in de maaltijdscheques te verhogen en bijgevolg de netto koopkracht van de werknemer te verhogen, op zo’n wijze dat de verhoging van de totale bruto loonmassa voor de werkgever beperkt blijft. Maaltijdcheques zijn immers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Overeenkomstig het interprofessioneel akkoord van januari 2015, heeft de regering beslist de maximale werkgeversbijdrage te verhogen van 5.91 EUR naar 6.91 EUR, wat een verhoging van de totale nominale waarde van de maaltijdcheques inhoudt van 7 naar 8 EUR. Het gedeelte van de werknemersbijdrage blijft bepaald op minimum 1,09 EUR.

Een collectieve arbeidsovereenkomst of een wijziging van de arbeidsovereenkomst blijft echter noodzakelijk om de verhoging van de nominale waarde binnen een onderneming door te voeren.

Deze maatregel wordt ten uitvoer gelegd door een Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 (wat betreft de vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen), en door een wetsontwerp dat nog in behandeling is in de Kamer (wat betreft de fiscale vrijstelling). De regering heeft ook besloten om het bedrag van de fiscale aftrekbaarheid door de werkgever als professionele kost te verhogen van 1 naar 2 EUR per maaltijdscheque.

Het sociale zekerheidsaspect van deze hervorming (KB van 26 mei 2015) treedt onmiddellijk in werking. De fiscale maatregelen (voorzien in het wetsontwerp) zullen daarentegen inwerking treden op 1 januari 2016.

***************

Un nouvel arrêté royal du 26 mai 2015 vient d’être publié au Moniteur belge. Celui-ci augmente la valeur faciale maximale des titres-repas de 7 à 8 EUR.

Cette mesure a pour objectif de permettre à l’employeur d’augmenter la valeur de sa part contributive dans les titres-repas, et par conséquent d’accroître le pouvoir d’achat net du travailleur en limitant l’augmentation de l’enveloppe salariale brute pour l’employeur. Les titres-repas sont en effet exonérés de cotisations sociales et de précompte professionnel.

Suite à l’accord interprofessionnel de janvier 2015, le gouvernement a décidé d’augmenter la part patronale maximale de 5,91 à 6,91 EUR, permettant une augmentation de la valeur faciale totale du titre-repas de 7 à 8 EUR. La part du travailleur reste fixée à 1,09 EUR minimum.

Une convention collective de travail ou un avenant au contrat de travail reste toutefois nécessaire pour implémenter l’augmentation de valeur faciale au sein de l’entreprise.

Cette mesure est mise en œuvre par un arrêté royal du 26 mai 2015 (en ce qui concerne l’exonération de cotisations sociales), et par un projet de loi toujours en examen à la Chambre (en ce qui concerne l’exonération fiscale). Le Gouvernement a également décidé d’augmenter le montant fiscalement déductible par l’employeur à titre de frais professionnels de 1 à 2 EUR par titre-repas.

Le volet sécurité sociale de cette réforme (arrêté royal du 26 mai 2015) entre en vigueur immédiatement. Les mesures fiscales (prévues dans le projet de loi) doivent par contre entrer en vigueur le 1er janvier 2016.