07/07/2015

Employment law: Summer festival series N°3

Het festivalseizoen is volop aan de gang. U wenst als werkgever een VIP toegangsticket voor Dour Festival te geven aan enkele van uw personeelsleden. Zijn deze voordelen onderworpen aan sociale bijdragen en aan bedrijfsvoorheffing? Kan u ze aftrekken als beroepskosten? Quid indien u eveneens een ticket wenst te geven aan de partner van uw werknemers?

In principe worden « giften » die de werkgever aan zijn personeel doet, beschouwd als voordelen in natura die onderworpen zijn aan sociale bijdragen en belastingen. Het voordeel kan echter vrijgesteld worden van belasting als het kan kwalificeren als « sociaal voordeel » en vrijgesteld van sociale bijdragen als het kan kwalificeren als « vrijgevigheid ».

De administratieve commentaar op het WIB 1992 voorziet dat het aanbieden van een ticket voor een cultureel evenement kan beschouwd worden als een sociaal voordeel dat vrijgesteld wordt van belasting voor de werknemer. Daartoe moet het voordeel echter een beperkte waarde hebben (in principe maximum 50 EUR), aangeboden worden aan alle werknemers van de onderneming of aan een bepaalde groep werknemers, als doel hebben om de sociale betrekkingen binnen de onderneming te verbeteren, niet gegeven worden als tegenprestatie voor geleverde arbeid en slechts van toepassing zijn op de werknemers van de vennootschap. Behoudens enkele uitzonderingen is een sociaal voordeel een niet fiscaal aftrekbare kost voor de werkgever.

Om als « vrijgevigheid » beschouwd te worden en dus vrijgesteld te worden van sociale lasten, moet het voordeel uitzonderlijk toegekend worden (zonder een gewoonte te zijn van de onderneming en zonder een « recht » te creëren voor de werknemers), normaal gezien naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in het leven van de onderneming, en zonder dat het voordeel beschouwd kan worden als de tegenprestatie voor de door de werknemer(s) geleverde arbeid.

De administratie zal eveneens in de feiten nagaan of de werkgever door een dergelijke « gift » te doen, privékosten van de werknemer ten laste neemt. In dat geval zou het voordeel dat eruit voortvloeit wel een loonvoordeel zijn.

Als het toegangsticket wordt geschonken als beloning voor geleverde prestaties (bijvoorbeeld aan de beste verkopers), als de werknemers een derde mogen uitnodigen (partner, vriend,…), of als de tickets toevallig aan werknemers worden gegeven zonder een onderlinge band, dan zullen er sociale bijdragen en/of bedrijfsvoorheffing geheven moeten worden op de waarde van het geschonken ticket.

Als Dour daarentegen de gelegenheid is om de banden tussen het personeel te versterken, als de uitnodiging aan heel het personeel (of aan een volledige groep daarvan) gericht is en de deelname aan het Festival een evenement met het bedrijf of de afdeling is, dan zou het voordeel dat voortvloeit uit deze deelname vrijgesteld kunnen worden van belasting en sociale lasten. Niettemin zou de waarde van een VIP toegangsticket voor Dour groter kunnen zijn dan wat aanvaard wordt door de administratie. Het is dan ook belangrijk om goed te communiceren rond dit evenement om zo de omstandigheden te rechtvaardigen.