18/05/2015

L’année de référence pour les indemnités de préavis désormais limitée

Employment Loyens & Loeff

Opzeggingsvergoedingen worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit heeft gehad. Dit laatste vorige jaar van activiteit wordt ook wel het “referentiejaar” genoemd.

Voor de belastingadministratie was het voldoende dat de belastingplichtige in het referentiejaar gedurende twaalf maanden “beroepsinkomsten” had ontvangen. Dat had tot gevolg dat een jaar waarin vervangingsinkomsten werden ontvangen eveneens kon kwalificeren als referentiejaar.

In haar arrest van 14 maart 2013 past het Hof van Cassatie het wetboek inkomstenbelastingen strikt toe en beperkt zij het referentiejaar tot het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit heeft uitgeoefend.

Over dit arrest geïnterpelleerd, heeft de Minister van Financiën bevestigd dat zijn administratie voortaan de wet eveneens strikt zal toepassen. Dat werd intussen geformaliseerd in de circulaire van 13 november 2013 waarin wordt bevestigd dat het laatste vorige jaar van normale activiteit enkel nog een jaar kan zijn waarin de ontslagen werknemer effectief een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend.

Een jaar waarin de werknemer gedurende twaalf maanden beroepsinkomsten heeft ontvangen kwalificeert, ongeacht hun aard, voortaan niet meer als referentiejaar indien hij niet tijdens dat volledige jaar een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend.

Deze wijziging is onmiddellijk van toepassing, ook op lopende betwistingen.