Sticky post

Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Loopbaansparen is de volgende stap om de inspraak van de werknemer bij het plannen van zijn eigen loopbaan te vergroten en ter bevordering van diens work-life balance. Aangezien dit onderdeel van de wet wendbaar en werkbaar werk op 1 februari 2018 in werking treedt, wordt in deze nieuwsflash kort toegelicht wat het systeem van loopbaansparen juist inhoudt, hoe het wordt ingevoerd, wat er moet gebeuren bij een eventuele uitdiensttreding van…...

Sticky post

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Deze publicatie is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Alternatief einde voor Lieve Lieve nadert de pensioenleeftijd en voelt dat ze het binnenkort wat rustiger aan wil doen. Ze is net grootmoeder geworden en wil er graag zijn voor haar uitbreidend gezinnetje. Wat zijn haar mogelijkheden in dit opzicht? Zij kan eventueel in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan haar prestaties met 1/5 of 1/2 verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaat indien ze aan de gestelde voorwaarden…...

Sticky post

Lieve gaat naar Nederland: eenvoudig implementeren van salary split Lieve moet regelmatig voor haar bedrijf naar Nederland. Waar moet ze op letten? Is Lieve minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden fysiek actief in Nederland, dan blijft België (als woonstaat) heffingsbevoegd over het totale inkomen. Dat loopt anders van zodra die 183 dagen grens is overschreden. In dat geval is Lieve in Nederland belastbaar op het deel…...

Sticky post

Trein, tram, bus, fiets of voet: mobiliteit vanuit vennootschapsbelasting en compensation & benefits Recent heeft Lieve beslist om haar woon-werkverkeertraject af te leggen gebruik makend van het openbaar vervoer. Helaas is er geen bushalte dichtbij het werk en moet zij nog een eindje fietsen of gaat ze te voet. Hoe ziet haar terugbetaling in de verplaatsingskosten voor haar woon-werkverkeer er nu uit? Het volledige bedrag van de werkgeverstussenkomst in de…...

Sticky post

Lieve scoort: een goed bonusplan motiveert en beschermt Lieve trok een jaar geleden op eigen houtje de social media-kaart en dat werpt zijn vruchten af: 20% meer sessies in één jaar tijd. De CEO, Patrick, wil Lieve voor haar social media-plan belonen, maar wenst ook dat Lieve haar creativiteit blijft aanspreken en geen andere oorden opzoekt. En het mag ook geweten zijn, zowel binnen als buiten het bedrijf, dat enthousiasme…...

Sticky post

Lieve pleit voor harmonisatie: over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden In de voorbereiding van de fusie tussen Cynalco Medics en Vandam Pharma blijkt dat de werknemers van Vandam Pharma recht hebben op maar liefst 10 extralegale vakantiedagen en dat zij daarenboven geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor hun aanvullend pensioen. Voor zover de extralegale vakantiedagen individueel werden toegekend aan de werknemers van Vandam Pharma is er in principe geen wettelijke verplichting…...

Sticky post

Een aanvullend pensioen voor Lieve: met of zonder persoonlijke bijdrage? Wanneer Lieve’s werkgever beslist om een aanvullend pensioen toe te kennen aan het personeel, zullen er enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden, o.m. of er al dan niet een persoonlijke bijdrage gevraagd zal worden van de werknemers. De persoonlijke bijdrage wordt afgehouden van het nettoloon en geeft recht op een belastingvermindering van 30% van de betaalde bijdrage. Deze vermindering wordt…...

Sticky post

Trap net als vele andere werkgevers, je werknemers naar een gezondere, snellere en handiger vervoersmiddel. Laat de (elektrische) fiets een prominente plaats krijgen in uw bedrijf! Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de wetgever voorzien in tal van (para)fiscale incentives. Hieronder lijsten wij kort de parafiscale en fiscale behandeling op van de elektrische fiets. Vooreerst is het zo dat de (para)fiscale incentives die gelden voor de gewone fiets gelden ook…...

Sticky post

Nick, uw enthousiaste accountmanager, wil zijn vriendin Nele het ultieme Valentijnsgeschenk geven: hij wil haar aanduiden als de begunstigde van zijn pensioenkapitaal bij overlijden. Wat moet u als HR verantwoordelijke hierover weten? Het pensioenreglement bepaalt de begunstiging bij overlijden. Veelal laat het reglement tevens de mogelijkheid om van deze regeling af te wijken en heeft de aangeslotene dus de mogelijkheid om zelf vrij een begunstigde aan te duiden. De aanduiding…...

Sticky post

Onze experten in arbeidsrecht Kris De Schutter (Counsel) en Marga Caproni (Counsel) hebben bijgedragen aan het opiniestuk 'Loon inruilen voor pensioen? Goed idee' in De Standaard van 8 november 2016. U kan het artikel lezen op destandaard.be...

Sticky post

At Loyens & Loeff, in addition to our practice groups, we are also organized in multidisciplinary teams. There, our specialist attorneys combine their respective expertise and experience. They interact with each other and cross their knowledge to come up with round solutions. They also further deepen their market knowledge so as to provide pragmatic advice fitting their clients’ business reality. Our attorneys like to share their expertise. This is why…...

Sticky post

In Aarlen zijn bij de stemming per brief, de stembiljetten niet in afgetekende omslag gestoken. Quid? Indien de stemming per brief geschiedt, wordt het gevouwen en afgestempelde stembiljet in een eerste omslag gestoken, die opengelaten wordt en geen enkel opschrift draagt. Een tweede omslag, eveneens open doch gefrankeerd, wordt bij de zending gevoegd en draagt het volgende opschrift: " Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezingen van de…...

Sticky post

Diane heeft haar handtekening gezet op het stembiljet. Wat nu? Het stemgeheim moet te allen tijde bewaard blijven ! De stembiljetten waarvan de kiezer kan worden herkend aan de hand van een teken, moeten als ongeldig beschouwd worden. Bijgevolg belandt het stembiljet van Diane op een afzonderlijke stapel van ongeldige stembiljetten. Na de telling mag het stembureau alle ongeldige stembiljetten in een afzonderlijke omslag stoppen en deze verzegelen. In elk stemhokje…...

Sticky post

Paniek. Ook Linda, de secretaresse van het bedrijf, die volgende week 65 wordt, wil zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Zal zij dan tot haar 69 beschermd zijn tegen ontslag? Om verkiesbaar te zijn, moeten werknemers minimum 18 en jonger dan 65 zijn op de dag van de sociale verkiezingen. Voor de vertegenwoordiging van jonge werknemers geldt dat zij minimum 16 en maximum 24 moeten zijn op de dag…...

Sticky post

Hilde, verantwoordelijke voor het keukenteam, is benoemd tot vertrouwenspersoon. Ze stelt zich kandidaat bij het ACV. Wat te doen? Wat als ze haar mandaat als vertrouwenspersoon neerlegt? Vanaf 2016 mag de vertrouwenspersoon zich niet langer kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Wenst Hilde dit toch te doen, dan moest zij in principe voorafgaandelijk de functie als vertrouwenspersoon hebben neergelegd. Nu Hilde zich reeds kandidaat heeft gesteld alvorens af te zien…...

Sticky post

Jos is boos weggelopen na een ruzie met Ranzoe. "Nu stel ik me zeker kandidaat" post hij op facebook. Wat kan ik doen? Een kandidaat bij de sociale verkiezingen moet steeds als doel hebben het personeel in de overlegorganen te vertegenwoordigen. Indien Jos beslist om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen met een ander doel dan het uitoefenen van het mandaat, vormt dit een misbruik van kandidatuurstelling. Dit misbruik…...

Sticky post

De meest besproken maatregel uit de Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen  houden we tot het laatst: de aanpassing van de rendementsgarantie. Onze vorige Flashes over de Wet vindt u hier. U weet dat u als werkgever tot voor kort gehouden was een rendement te garanderen van 3,25% op werkgeversbijdragen…...

Sticky post

In onze Flash van 7 januari jl. berichtten wij u reeds over een eerste maatregel van de wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen, nl. de mogelijkheid om voor overlijdensdekking te opteren bij uittreding. In deze Flash bespreken wij een tweede reeks maatregelen uit de wet, die tot doel hebben het…...

Sticky post

Sara, kassierster in een restaurant, knoeit met de aankoopbonnetjes van het restaurant. Dit wordt ontdekt op 15 februari 2016. Wat te doen? Let op voor de occulte periode! Deze periode loopt, afhankelijk van de verkiezingsdatum, al ten vroegste vanaf 10 januari 2016, tot de bekendmaking van de kandidatenlijsten bij de werkgever in maart (tussen 15 en 28 maart in functie van de verkiezingsdatum). Iedere werknemer die gedurende deze periode ontslagen…...

Sticky post

De sociale partners wensten een oplossing te bieden voor aangeslotenen die hun werkgever verlaten en hun verworven reserves achterlaten bij de pensioeninstelling van de werkgever die ze verlaten. Afhankelijk van het type pensioentoezegging zal de overlijdensdekking op dat ogenblik mogelijk een einde nemen, waardoor hun rechthebbenden bij overlijden geen aanspraak kunnen maken op de verworven reserves. Om alsnog een overlijdensdekking te genieten, is een overdracht naar de onthaalstructuur de enige…...

Sticky post

Om vervroegde uittreding van de arbeidsmarkt verder te ontmoedigen, voorziet het ontwerp van programmawet in een verhoging van de percentages van de bijzondere werkgeversbijdragen (DECAVA) voor alle nieuwe SWT’s of eindeloopbaanregels vanaf 1 januari 2016 voor zover het ontslag werd gegeven na 16 oktober 2015. Voor de reeds bestaande systemen, verandert er niets. Vanaf 1 januari 2016 zal het tarief van de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op bedrijfstoeslagen (SWT) en…...

Sticky post

De vakbonden willen bij ons 1 ondernemingsraad en 4 comités voor preventie en bescherming op het werk oprichten (1 per winkel). Kunnen wij hierover een akkoord sluiten? Een ondernemingsraad (OR) en een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hebben verschillende doelstellingen binnen de onderneming, namelijk het toezien op de economische en sociale belangen enerzijds en de veiligheid en het welzijn van de werknemers anderzijds. Als uw onderneming…...

Sticky post

Marie is HR-Manager bij een bedrijf dat net geen 50 werknemers tewerkstelt en heeft een goed idee : in plaats van 5 nieuwe aanwervingen te doen bij de customer sales afdeling, gaat ze nog even een beroep doen op uitzendkrachten, maar is dit wel een goed plan ? De wetgever heeft geanticipeerd op zulke spitsvondigheid.   Werken met uitzendkrachten is voor uw drempels bij de sociale verkiezingen nadelig : zo…...

Sticky post

Ilse, onze HR-manager in Ukkel, rapporteert aan de VP HR Europe, die rapporteert aan de President Europe. Is ze leidinggevende ?  Als Ilse leidinggevende is, zal ze de werkgever vertegenwoordigen en kan ze bijgevolg geen lid van de personeelsafgevaardigde worden in het CPBW of de OR.   Onder het begrip leidinggevend personeel vallen limitatief de 2 hoogste hiërarchische niveaus : de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd…...

Sticky post

Stijn wordt bij het telecombedrijf ‘Mobicom’ aangeworven als Social Media Manager op 1/1/2016. Hij is het vijftiende kaderlid. Quid? Het antwoord hangt af van de grootte van de onderneming:Indien er alleen een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet worden opgericht, omdat u als bedrijf gemiddeld minder dan 100 mensen tewerkstelt, dan is er geen enkele impact. Er bestaat geen afzonderlijke vertegenwoordiging voor de kaderleden in dit Comité.…...

Sticky post

For those who missed the turmoil caused by the ‘Schrems’ judgment of the EU Court of Justice of 6 October 2015, in short, the CJEU: declared the decision of the European Commission, establishing the ‘adequacy’ of the Safe Harbour self-certification system for EU-US data transfers, invalid; rendered all data transfers to the US, based on the Safe Harbour regime, unlawful with immediate effect; and expressly confirmed that national data protection…...

Sticky post

Legal background Almost every company somehow processes personal data (data relating to its employees, its customers or suppliers, data collected by cookies or website plugins, etc.). According to EU data protection legislation, any such personal data may freely circulate within the EEA. Conversely, any transfer/flow of personal data outside the EEA is only allowed if the third country concerned ensures an ‘adequate level of protection’. The US is not (yet)…...

Naar aanleiding van de Waalse Feesten (« Fêtes de Wallonie ») doet Wal-Event, de vennootschap die instaat voor de organisatie van de festiviteiten in Namen, een beroep op de expertise van Jean-Luc om als persverantwoordelijke de communicatiecampagne rond het event te leiden. Mag Jean-Luc zijn diensten leveren als zelfstandige? Loopt hij daarbij een sociaal- en fiscaalrechtelijk risico? De kwalificatie van de arbeidsrelatie (als werknemer of zelfstandige) hangt af van de…...

Sticky post

Loyens & Loeff is verheugd genomineerd te zijn voor de HR Excellence Awards 2015 in de categorie "Best Labour Law Firm."* Wilt u ons steunen? Stem dan nu! STEM NU Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw stem en wij blijven ons inzetten om onze contacten een optimale service te geven. Employment Law Team Loyens & Loeff Filip, Kris, Lut, Gunther, Marga, Louis-Hubert, Anneleen, Danaïs, Stefanie, Cédric, Vincent en Marieke…...

Die absolute voltreffer van dé schlagerkoning op het Schlagerfestival, “Zomerliefde”, is geschreven door Yvonne, de werkneemster van platenmaatschappij MuziCal: moet MuziCal aan Yvonne auteursrechten betalen voor deze grote hit? Indien de overdracht van rechten voorzien is (vb. in de arbeidsovereenkomst), zal MuziCal geen auteursrechten aan Yvonne dienen te betalen. In dat geval zijn de vermogensrechten op de muzikale creatie van Yvonne immers overgedragen aan MuziCal. Dit zal evenwel enkel het…...

Uw werkneemster Jana komt terug van Rock Werchter. Tijdens het concert van Oscar & the Wolf leek het net of Max Colombie “Princes” speciaal voor haar zong. De dag erna ging ze op zoek naar "dat hippe kledingstuk" van de frontzanger, de Egyptische kaftan, en ging daarin werken i.p.v. haar uniform. Hoewel u sympathie hebt voor haar enthousiasme, vraagt u om de kledijregels te respecteren. Kan u als werkgever bepaalde…...

Net als de 180.000 andere festivalgangers kwam Jacques, de CFO van uw bedrijf, enthousiast terug van een zomerfestival. Maandag na de bewuste driedaagse verschijnt er echter een foto op Facebook waarop in de achtergrond Jacques te zien is terwijl hij in een modderbad een verdacht lijntje snuift. Kan u hem ontslaan om dringende reden? Uiteraard moeten de toepasselijke termijnen en vormvoorwaarden voor een dringende reden hoe dan ook nageleefd worden.…...

U beslist om met uw bedrijf als marketingstunt tijdens de Gentse feesten een gin bar op te zetten. Zoals u weet, vliegt dit populaire drankje zo over de toonbank. U besluit dan ook om enkele studenten in te schakelen voor het bedienen van de dorstige Gentenaar. Hoe kan u een studentenovereenkomst sluiten en wat zijn de voorwaarden? Kan u de studentenovereenkomst met Jenny, één van uw studenten, al beëindigen op de…...

Sticky post

Het festivalseizoen is volop aan de gang. U wenst als werkgever een VIP toegangsticket voor Dour Festival te geven aan enkele van uw personeelsleden. Zijn deze voordelen onderworpen aan sociale bijdragen en aan bedrijfsvoorheffing? Kan u ze aftrekken als beroepskosten? Quid indien u eveneens een ticket wenst te geven aan de partner van uw werknemers? In principe worden « giften » die de werkgever aan zijn personeel doet, beschouwd als voordelen in…...

Sticky post

Moest Lenny Kravitz voor zijn optreden op Rock Werchter een arbeidskaart aanvragen en aangegeven zijn bij LIMOSA? Om wettig te kunnen werken in België, moeten werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte in principe over een arbeidskaart beschikken. Zelfstandigen -waartoe Lenny Kravitz wellicht behoort van buiten diezelfde zone dienen dan weer een beroepskaart te hebben. Een aantal categorieën zijn hier echter van vrijgesteld, zoals artiesten met zogenaamde internationale faam, buitenlandse…...

Sticky post

Tijdens een optreden in Zweden tuimelde Dave Grohl van de Foo Fighters in al zijn enthousiasme van het podium en brak hierbij zijn been. Indien Dave een werknemer zou zijn in dienst van de band, zou dit ongeval dan kunnen worden beschouwd als een arbeidsongeval? Hoe wordt de tussenkomst voor de medische zorgen van zijn beenbreuk in zulk geval geregeld? En wat met het feit dat hij nu enkele weken…...

Sticky post

Een nieuw Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB verhoogt de maximale nominale waarde van de maaltijdcheques van 7 naar 8 EUR. Deze maatregel heeft als doel de werkgever toe te laten de waarde van zijn bijdrage in de maaltijdscheques te verhogen en bijgevolg de netto koopkracht van de werknemer te verhogen, op zo’n wijze dat de verhoging van de totale bruto…...

De regering Michel I heeft in december 2014 beslist om de toegangsleeftijd voor het regime van tijdskrediet eindeloopbaan te verhogen. Dit regime biedt de mogelijkheid aan werknemers om op het einde van hun loopbaan hun arbeidsduur te verminderen en te genieten van onderbrekingsuitkeringen die betaald worden door de RVA. De vereiste leeftijd is gestegen van 55 naar 60 jaar voor het basisregime, en van 50 naar 55 jaar voor enkele…...

Sticky post

Opzeggingsvergoedingen worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepsactiviteit heeft gehad. Dit laatste vorige jaar van activiteit wordt ook wel het “referentiejaar” genoemd. Voor de belastingadministratie was het voldoende dat de belastingplichtige in het referentiejaar gedurende twaalf maanden “beroepsinkomsten” had ontvangen. Dat had tot gevolg dat een jaar waarin vervangingsinkomsten werden ontvangen eveneens kon kwalificeren als referentiejaar. In haar arrest…...

Sticky post

Interview met Lut Sommerijns in een artikel van Ann Brokken, Lut Sommerijns: "Good governance wint aan belang bij lokale besturen" in De Verzekeringswereld, maart 2015, p. 32-35....

Sticky post

Een goede voorbereiding is het halve werk. Met meer dan 70 jaar ervaring in het begeleiden van sociale verkiezingen kunnen ze dat alleen maar bevestigen. Daarom nodigen Wolters Kluwer u graag uit om hun handigste tools te komen ontdekken. Kris De Schutter zal in die 3 infosessies spreker zijn. Programma: 1. Probleemloos door de procedure Hun slimme software gidst u stap voor stap door de procedure. Zij geven u een demonstratie van de software en…...