Sticky post

On the 6th of February 2018 the European Court of Justice (ECJ) delivered an important judgement concerning the social security-certificate E101/A1. Certificates issued by another Member State can be disregarded if they were fraudulently obtained and the competent authority doesn’t review or withdraw the certificate in the light of these (new) circumstances. This judgement will most definitely have an impact on the legal certainty of these certificates. It was the…...

Sticky post

Holiday accumulation is the next step for employees to plan their career and work – life balance. Since these provisions of the law on agile and workable work come into effect on 1 February 2018, this newsflash briefly explains what the system of holiday accumulation means, how it is introduced, what needs to be done in the event of a possible termination of the employment agreement and a short introduction…...

Sticky post

Belgian ruling commission has just published rulings in which it made explicit in what circumstances the grant of warrants and options (exempted from social security contributions) is not considered to be disproportionate. Reference is made to 20% of the total of fixed and variable salary (benefits in kind excluded) as clearly proportionate. The following grants of warrants are proportionate: Fixed salary of EUR 100,000 gross + variable remuneration of EUR…...

Sticky post

Recently, on 11 January 2018, an act was voted, which broadens the possibilities for concluding an electronic employment agreement by means of an electronic signature and provides a clear framework for the electronic archiving of documents. For the future, digitisation will be a lot easier in employment relations. Currently, the possibilities of signing an electronic employment agreement with an electronic signature are extremely limited. Electronic employment agreement can only be…...

Sticky post

On January 25, 2018 a Royal Decree was published, which introduces an exemption from social security contributions for the compensatory indemnity granted to older employees who reduce their workload. As of January 1, 2018, it is now possible for the employer to reduce the workload of older employees and to provide for a compensatory indemnity for the wage loss that these employees suffer as a result of the relief of…...

Sticky post

With the act of 31 July 2017, Belgium has introduced the first whistleblowing scheme in the private sector, in execution of the Market Abuse Regulation of 2014. The provisions of the Act have entered into force on 1 September 2017. A Royal Decree of 24 September 2017 approves the procedural rules designed by the FSMA to receive whistleblowing reports. These rules will be applied as from 28 September 2017. Which…...

Sticky post

Loyens & Loeff will be hosting the AmCham event ‘Future Trends’ on Thursday 5 October 2017 and Filip Saelens, Partner and Head of the Employment & Benefits Team, will be moderating the panel discussion. The idea of a Universal Basic Income, granting an unconditional or minimum income to every citizen, has been around for centuries, but is becoming ever more relevant. Is it the way forward for our society? Can…...

Sticky post

On Tuesday 5 September 2017, the Grand Chamber of European Court of Human Rights has announced a judgment in the Bãrbulescu case. Mr Bãrbulescu was terminated after his employer had discovered through monitoring that he had been using Yahoo Messenger during working hours for personal purposes, which was prohibited by a company policy. The termination was confirmed by the Romanian employment tribunal. The ECHR has now ruled that the national…...

Sticky post

Alternatief einde voor Lieve Lieve nadert de pensioenleeftijd en voelt dat ze het binnenkort wat rustiger aan wil doen. Ze is net grootmoeder geworden en wil er graag zijn voor haar uitbreidend gezinnetje. Wat zijn haar mogelijkheden in dit opzicht? Zij kan eventueel in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan haar prestaties met 1/5 of 1/2 verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaat indien ze aan de gestelde voorwaarden…...

Sticky post

Lieve gaat naar Nederland: eenvoudig implementeren van salary split Lieve moet regelmatig voor haar bedrijf naar Nederland. Waar moet ze op letten? Is Lieve minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden fysiek actief in Nederland, dan blijft België (als woonstaat) heffingsbevoegd over het totale inkomen. Dat loopt anders van zodra die 183 dagen grens is overschreden. In dat geval is Lieve in Nederland belastbaar op het deel…...

Sticky post

Trein, tram, bus, fiets of voet: mobiliteit vanuit vennootschapsbelasting en compensation & benefits Recent heeft Lieve beslist om haar woon-werkverkeertraject af te leggen gebruik makend van het openbaar vervoer. Helaas is er geen bushalte dichtbij het werk en moet zij nog een eindje fietsen of gaat ze te voet. Hoe ziet haar terugbetaling in de verplaatsingskosten voor haar woon-werkverkeer er nu uit? Het volledige bedrag van de werkgeverstussenkomst in de…...

Sticky post

Lieve scoort: een goed bonusplan motiveert en beschermt Lieve trok een jaar geleden op eigen houtje de social media-kaart en dat werpt zijn vruchten af: 20% meer sessies in één jaar tijd. De CEO, Patrick, wil Lieve voor haar social media-plan belonen, maar wenst ook dat Lieve haar creativiteit blijft aanspreken en geen andere oorden opzoekt. En het mag ook geweten zijn, zowel binnen als buiten het bedrijf, dat enthousiasme…...

Sticky post

Lieve pleit voor harmonisatie: over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden In de voorbereiding van de fusie tussen Cynalco Medics en Vandam Pharma blijkt dat de werknemers van Vandam Pharma recht hebben op maar liefst 10 extralegale vakantiedagen en dat zij daarenboven geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor hun aanvullend pensioen. Voor zover de extralegale vakantiedagen individueel werden toegekend aan de werknemers van Vandam Pharma is er in principe geen wettelijke verplichting…...

Sticky post

Een aanvullend pensioen voor Lieve: met of zonder persoonlijke bijdrage? Wanneer Lieve’s werkgever beslist om een aanvullend pensioen toe te kennen aan het personeel, zullen er enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden, o.m. of er al dan niet een persoonlijke bijdrage gevraagd zal worden van de werknemers. De persoonlijke bijdrage wordt afgehouden van het nettoloon en geeft recht op een belastingvermindering van 30% van de betaalde bijdrage. Deze vermindering wordt…...

Sticky post

Trap net als vele andere werkgevers, je werknemers naar een gezondere, snellere en handiger vervoersmiddel. Laat de (elektrische) fiets een prominente plaats krijgen in uw bedrijf! Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de wetgever voorzien in tal van (para)fiscale incentives. Hieronder lijsten wij kort de parafiscale en fiscale behandeling op van de elektrische fiets. Vooreerst is het zo dat de (para)fiscale incentives die gelden voor de gewone fiets gelden ook…...

Sticky post

This publication is only available in Dutch and in French....

Sticky post

Employment law experts Kris De Schutter (Counsel) and Marga Caproni (Counsel) have contributed an opinion paper on the proposed salary exchange for pension entitled 'Loon inruilen voor pensioen? Goed idee' in De Standaard, published on 8 November 2016. To access the article, go to destandaard.be...

Sticky post

At Loyens & Loeff, in addition to our practice groups, we are also organized in multidisciplinary teams. There, our specialist attorneys combine their respective expertise and experience. They interact with each other and cross their knowledge to come up with round solutions. They also further deepen their market knowledge so as to provide pragmatic advice fitting their clients’ business reality. Our attorneys like to share their expertise. This is why…...

Sticky post

Diane heeft haar handtekening gezet op het stembiljet. Wat nu? Het stemgeheim moet te allen tijde bewaard blijven ! De stembiljetten waarvan de kiezer kan worden herkend aan de hand van een teken, moeten als ongeldig beschouwd worden. Bijgevolg belandt het stembiljet van Diane op een afzonderlijke stapel van ongeldige stembiljetten. Na de telling mag het stembureau alle ongeldige stembiljetten in een afzonderlijke omslag stoppen en deze verzegelen. In elk stemhokje…...

Sticky post

Paniek. Ook Linda, de secretaresse van het bedrijf, die volgende week 65 wordt, wil zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Zal zij dan tot haar 69 beschermd zijn tegen ontslag? Om verkiesbaar te zijn, moeten werknemers minimum 18 en jonger dan 65 zijn op de dag van de sociale verkiezingen. Voor de vertegenwoordiging van jonge werknemers geldt dat zij minimum 16 en maximum 24 moeten zijn op de dag…...

Sticky post

Hilde, verantwoordelijke voor het keukenteam, is benoemd tot vertrouwenspersoon. Ze stelt zich kandidaat bij het ACV. Wat te doen? Wat als ze haar mandaat als vertrouwenspersoon neerlegt? Vanaf 2016 mag de vertrouwenspersoon zich niet langer kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Wenst Hilde dit toch te doen, dan moest zij in principe voorafgaandelijk de functie als vertrouwenspersoon hebben neergelegd. Nu Hilde zich reeds kandidaat heeft gesteld alvorens af te zien…...

Sticky post

Jos is boos weggelopen na een ruzie met Ranzoe. "Nu stel ik me zeker kandidaat" post hij op facebook. Wat kan ik doen? Een kandidaat bij de sociale verkiezingen moet steeds als doel hebben het personeel in de overlegorganen te vertegenwoordigen. Indien Jos beslist om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen met een ander doel dan het uitoefenen van het mandaat, vormt dit een misbruik van kandidatuurstelling. Dit misbruik…...

Sticky post

De meest besproken maatregel uit de Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen  houden we tot het laatst: de aanpassing van de rendementsgarantie. Onze vorige Flashes over de Wet vindt u hier. U weet dat u als werkgever tot voor kort gehouden was een rendement te garanderen van 3,25% op werkgeversbijdragen…...

Sticky post

In onze Flash van 7 januari jl. berichtten wij u reeds over een eerste maatregel van de wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen, nl. de mogelijkheid om voor overlijdensdekking te opteren bij uittreding. In deze Flash bespreken wij een tweede reeks maatregelen uit de wet, die tot doel hebben het…...

Sticky post

Sara, kassierster in een restaurant, knoeit met de aankoopbonnetjes van het restaurant. Dit wordt ontdekt op 15 februari 2016. Wat te doen? Let op voor de occulte periode! Deze periode loopt, afhankelijk van de verkiezingsdatum, al ten vroegste vanaf 10 januari 2016, tot de bekendmaking van de kandidatenlijsten bij de werkgever in maart (tussen 15 en 28 maart in functie van de verkiezingsdatum). Iedere werknemer die gedurende deze periode ontslagen…...

Sticky post

De sociale partners wensten een oplossing te bieden voor aangeslotenen die hun werkgever verlaten en hun verworven reserves achterlaten bij de pensioeninstelling van de werkgever die ze verlaten. Afhankelijk van het type pensioentoezegging zal de overlijdensdekking op dat ogenblik mogelijk een einde nemen, waardoor hun rechthebbenden bij overlijden geen aanspraak kunnen maken op de verworven reserves. Om alsnog een overlijdensdekking te genieten, is een overdracht naar de onthaalstructuur de enige…...

Sticky post

Afin de dissuader la sortie anticipée du marché du travail, un projet de loi-programme prévoit une augmentation des taux des cotisations patronales (DECAVA) pour tout nouveau régime de RCC ou tout régime d’aménagement de fin de carrière à partir du 1er  janvier 2016, pour autant que le licenciement soit intervenu après le 16 octobre 2015. Pour les régimes existants, rien ne change. A partir du 1er janvier 2016, le taux des…...

Sticky post

De vakbonden willen bij ons 1 ondernemingsraad en 4 comités voor preventie en bescherming op het werk oprichten (1 per winkel). Kunnen wij hierover een akkoord sluiten? Een ondernemingsraad (OR) en een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hebben verschillende doelstellingen binnen de onderneming, namelijk het toezien op de economische en sociale belangen enerzijds en de veiligheid en het welzijn van de werknemers anderzijds. Als uw onderneming…...

Sticky post

Marie is HR-Manager bij een bedrijf dat net geen 50 werknemers tewerkstelt en heeft een goed idee : in plaats van 5 nieuwe aanwervingen te doen bij de customer sales afdeling, gaat ze nog even een beroep doen op uitzendkrachten, maar is dit wel een goed plan ? De wetgever heeft geanticipeerd op zulke spitsvondigheid.   Werken met uitzendkrachten is voor uw drempels bij de sociale verkiezingen nadelig : zo…...

Sticky post

Ilse, onze HR-manager in Ukkel, rapporteert aan de VP HR Europe, die rapporteert aan de President Europe. Is ze leidinggevende ?  Als Ilse leidinggevende is, zal ze de werkgever vertegenwoordigen en kan ze bijgevolg geen lid van de personeelsafgevaardigde worden in het CPBW of de OR.   Onder het begrip leidinggevend personeel vallen limitatief de 2 hoogste hiërarchische niveaus : de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd…...

Sticky post

Stijn wordt bij het telecombedrijf ‘Mobicom’ aangeworven als Social Media Manager op 1/1/2016. Hij is het vijftiende kaderlid. Quid? Het antwoord hangt af van de grootte van de onderneming:Indien er alleen een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet worden opgericht, omdat u als bedrijf gemiddeld minder dan 100 mensen tewerkstelt, dan is er geen enkele impact. Er bestaat geen afzonderlijke vertegenwoordiging voor de kaderleden in dit Comité.…...

Sticky post

For those who missed the turmoil caused by the ‘Schrems’ judgment of the EU Court of Justice of 6 October 2015, in short, the CJEU: declared the decision of the European Commission, establishing the ‘adequacy’ of the Safe Harbour self-certification system for EU-US data transfers, invalid; rendered all data transfers to the US, based on the Safe Harbour regime, unlawful with immediate effect; and expressly confirmed that national data protection…...

Sticky post

Legal background Almost every company somehow processes personal data (data relating to its employees, its customers or suppliers, data collected by cookies or website plugins, etc.). According to EU data protection legislation, any such personal data may freely circulate within the EEA. Conversely, any transfer/flow of personal data outside the EEA is only allowed if the third country concerned ensures an ‘adequate level of protection’. The US is not (yet)…...

Naar aanleiding van de Waalse Feesten (« Fêtes de Wallonie ») doet Wal-Event, de vennootschap die instaat voor de organisatie van de festiviteiten in Namen, een beroep op de expertise van Jean-Luc om als persverantwoordelijke de communicatiecampagne rond het event te leiden. Mag Jean-Luc zijn diensten leveren als zelfstandige? Loopt hij daarbij een sociaal- en fiscaalrechtelijk risico? De kwalificatie van de arbeidsrelatie (als werknemer of zelfstandige) hangt af van de…...

Die absolute voltreffer van dé schlagerkoning op het Schlagerfestival, “Zomerliefde”, is geschreven door Yvonne, de werkneemster van platenmaatschappij MuziCal: moet MuziCal aan Yvonne auteursrechten betalen voor deze grote hit? Indien de overdracht van rechten voorzien is (vb. in de arbeidsovereenkomst), zal MuziCal geen auteursrechten aan Yvonne dienen te betalen. In dat geval zijn de vermogensrechten op de muzikale creatie van Yvonne immers overgedragen aan MuziCal. Dit zal evenwel enkel het…...

Uw werkneemster Jana komt terug van Rock Werchter. Tijdens het concert van Oscar & the Wolf leek het net of Max Colombie “Princes” speciaal voor haar zong. De dag erna ging ze op zoek naar "dat hippe kledingstuk" van de frontzanger, de Egyptische kaftan, en ging daarin werken i.p.v. haar uniform. Hoewel u sympathie hebt voor haar enthousiasme, vraagt u om de kledijregels te respecteren. Kan u als werkgever bepaalde…...

Net als de 180.000 andere festivalgangers kwam Jacques, de CFO van uw bedrijf, enthousiast terug van een zomerfestival. Maandag na de bewuste driedaagse verschijnt er echter een foto op Facebook waarop in de achtergrond Jacques te zien is terwijl hij in een modderbad een verdacht lijntje snuift. Kan u hem ontslaan om dringende reden? Uiteraard moeten de toepasselijke termijnen en vormvoorwaarden voor een dringende reden hoe dan ook nageleefd worden.…...

Sticky post

Het festivalseizoen is volop aan de gang. U wenst als werkgever een VIP toegangsticket voor Dour Festival te geven aan enkele van uw personeelsleden. Zijn deze voordelen onderworpen aan sociale bijdragen en aan bedrijfsvoorheffing? Kan u ze aftrekken als beroepskosten? Quid indien u eveneens een ticket wenst te geven aan de partner van uw werknemers? In principe worden « giften » die de werkgever aan zijn personeel doet, beschouwd als voordelen in…...

Sticky post

Moest Lenny Kravitz voor zijn optreden op Rock Werchter een arbeidskaart aanvragen en aangegeven zijn bij LIMOSA? Om wettig te kunnen werken in België, moeten werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte in principe over een arbeidskaart beschikken. Zelfstandigen -waartoe Lenny Kravitz wellicht behoort van buiten diezelfde zone dienen dan weer een beroepskaart te hebben. Een aantal categorieën zijn hier echter van vrijgesteld, zoals artiesten met zogenaamde internationale faam, buitenlandse…...

Sticky post

Tijdens een optreden in Zweden tuimelde Dave Grohl van de Foo Fighters in al zijn enthousiasme van het podium en brak hierbij zijn been. Indien Dave een werknemer zou zijn in dienst van de band, zou dit ongeval dan kunnen worden beschouwd als een arbeidsongeval? Hoe wordt de tussenkomst voor de medische zorgen van zijn beenbreuk in zulk geval geregeld? En wat met het feit dat hij nu enkele weken…...

Sticky post

Een nieuw Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB verhoogt de maximale nominale waarde van de maaltijdcheques van 7 naar 8 EUR. Deze maatregel heeft als doel de werkgever toe te laten de waarde van zijn bijdrage in de maaltijdscheques te verhogen en bijgevolg de netto koopkracht van de werknemer te verhogen, op zo’n wijze dat de verhoging van de totale bruto…...

En décembre 2014, le Gouvernement Michel I a décidé d’augmenter l’âge d’accès au régime de crédit-temps de fin de carrière, permettant à certains travailleurs à partir d’un certain âge de réduire leur temps de travail en bénéficiant d’une allocation d’interruption payée par l’ONEm. L’âge requis est ainsi passé de 55 ans à 60 ans pour le régime de base, et de 50 ans à 55 ans pour certaines catégories de…...

Sticky post

Severance payments are taxed separately at the average tax rate for the year prior to that in which the employee performed a normal professional activity. This year is also referred to as the ‘reference year’. The tax authorities used to accept a year as being a reference year if the employee in question had earned professional income for the full twelve months. Consequently, a reference year could also be a…...

Sticky post

Interview met Lut Sommerijns in een artikel van Ann Brokken, Lut Sommerijns: "Good governance wint aan belang bij lokale besturen" in De Verzekeringswereld, maart 2015, p. 32-35. Interview de Lut Sommerijns dans un article d'Ann Brokken, Lut Sommerijns: "La bonne gouvernance gagne du terrain dans les administrations locales" dans Le Monde de l'Assurance, mars 2015, p. 28-31...

Sticky post

Een goede voorbereiding is het halve werk. Met meer dan 70 jaar ervaring in het begeleiden van sociale verkiezingen kunnen ze dat alleen maar bevestigen. Daarom nodigen Wolters Kluwer u graag uit om hun handigste tools te komen ontdekken. Kris De Schutter zal in die 3 infosessies spreker zijn. Programma: 1. Probleemloos door de procedure Hun slimme software gidst u stap voor stap door de procedure. Zij geven u een demonstratie van de software en…...

Sticky post

Ook bij het vertrek van een oudere werknemer is het belangrijk om rekening te houden met het eventuele bestaan van een niet-concurrentiebeding (klassiek of afwijkend) in de arbeidsovereenkomst. De werkgever mag namelijk niet rekenen op een automatische beperking van de  niet-concurrentievergoeding, bijvoorbeeld tot het aantal maanden tussen het vertrek van de werknemer en het moment waarop hij de wettelijke pensioensleeftijd bereikt. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar betekent…...

Sticky post

For the French version see below Uw bediende Jos wordt volgende maandag ziek op het werk en vertrekt naar huis om 14 uur. Hij is één van de vele slachtoffers van de huidige griepepidemie en moet van de dokter enkele dagen thuis blijven. Hij bezorgt zijn doktersattest evenwel een week te laat. Moet u als werkgever loon betalen aan uw bediende die in de loop van een werkdag ziek naar…...

Sticky post

De FOD WASO heeft richtlijnen opgesteld wat het gevolg is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij stroomonderbrekingen: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=42467 In kort: 1      Indien de werkonderbreking een verstoring van het openbaar vervoer veroorzaakt die de werknemer verhindert om tijdig het werk aan te vatten, zal deze enkel recht hebben op zijn normaal loon voor de niet-gepresteerde uren indien de stroomonderbreking voor hem onvoorzienbaar was, dus niet aangekondigd. In de praktijk zal…...